Home

建立miRNA基因叢集預測自動化平台

 

2010.01

研究背景

研究動機目的

研究流程概念

研究結果

相關程式下載

相關網頁連結

 

 

Pre-miRNA預測數據整理

 

   下載Excel

 

1.     以下為目前所有已經預測完的miRNA預測數據整理的簡化版

 

[SCM]actwin,0,0,1284,793;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:51:05

染色體1

                    UCSC截圖比對:

           Hsa-mir-30e

          

 

           Hsa-mir-29c

          

 

           Hsa-mir-181b-1

          

 

           Hsa-mir-214

          

 

           Hsa-mir-215

          

 

           Has-mir-200a

 

[SCM]actwin,0,0,1284,791;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:34:24

染色體4

 

                   UCSC截圖比對:

           Hsa-mir-302a

          

 

 

[SCM]actwin,0,0,1284,791;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:33:51

染色體13

                   UCSC截圖比對:

           Hsa-mir-20a

          

 

 

[SCM]actwin,21,51,1305,844;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:35:11

染色體14

                   UCSC截圖比對:

           Hsa-mir-431

          

 

 

[SCM]actwin,0,0,1284,793;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:35:52

染色體19

           UCSC截圖比對:

           Hsa-mir-527

          

 

 

[SCM]actwin,0,0,1284,791;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:36:21

染色體 X

           UCSC截圖比對:

           Hsa-mir-20b

          

 

           Hsa-mir-542

          

 

           Hsa-mir-892a

          

 

           Hsa-mir-500

          

 

2.結果與分析

[SCM]actwin,0,0,1284,792;Microsoft Excel - 0108_Hþ򦝹wG㲺(²ƪ).xls
EXCEL.EXE
2010/1/9 , WȠ11:36:55

預測程式的SNSPF1計算

 

靈敏性 SN=TP/(TP+FN)

特異度 SP=TP/(TP+FP)

F1=1/(1/SN+1/SP)0F11,越接近1越好

 

程式執行的靈敏度為40%、特異度為32%F1值為36%

 

 

 

 

下載:

 

   0108_人類基因預測結果整理(簡化版).xls

   1228_人類基因預測結果整理.xls

 

TOP